LA MONTAGNE GALLERY

ARTISTS

Carly Glovinski


Carly Glovinski
Red Rag Rug
2014
Ink on paper
45” x 34.5”